1. അനാഖ്യേയ

    1. വി.
    2. വാക്കിനു വിഷയമല്ലാത്ത, വർണിക്കാവതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക