1. അനാഗതം

  1. നാ.
  2. ഭാവികാലം
  1. സംഗീ.
  2. സ്വരത്തിനുമുമ്പ് താളം തുടങ്ങുന്ന രീതി
 2. അനുഗീതം

  1. നാ.
  2. അനുഗാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക