1. അനാഗതാബാധ

    1. നാ.
    2. ഭാവിവിപത്ത്, ഭാവിയിൽ വരാവുന്ന ശാരീരികരോഗങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക