1. അനാഗന്തുക

    1. വി.
    2. യാദൃശ്ഛികമല്ലാത്ത, പതിവായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക