1. അനാഗമ

  1. വി.
  2. ആഗമമല്ലാത്ത (വ്യവഹാരത്തിൽ) ആധാരമില്ലാത്ത
 2. അങ്കമ്മ

  1. നാ.
  2. കാളിയുടെ ഒരു രൂപം
 3. അനുഗാമി

  1. നാ.
  2. അനുഗമിക്കുന്നവൻ, പിന്തുടർച്ചക്കാരൻ. (സ്ത്രീ.) അനുഗാമിനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക