1. അനാഘ്രാത

  1. വി.
  2. മണപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
 2. അങ്കുരിത

  1. വി.
  2. അങ്കുരിച്ച, മുളച്ച
  3. ഉണ്ടായ, സംഭവിച്ച
 3. അങ്കൂരിത

  1. -
  2. അങ്കുരിത.
 4. അനുകൃത

  1. നാ.
  2. അനുകരിക്കപ്പെട്ട
 5. അനുകൃതി

  1. നാ.
  2. അനുകരണം, പകർപ്പ്, ഹാസ്യാനുകൃതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക