1. അനാചാരം

    1. വി.
    2. ആചാരമല്ലാത്തത്, ദുരാചാരം
    3. ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക