1. അനാജ്ഞാത

  1. വി.
  2. അറിയപ്പെടാത്ത
 2. അനുജ്ഞാത

  1. വി.
  2. കൽപിക്കപ്പെട്ട, അനുവദിക്കപ്പെട്ട
  3. വിട നൽകപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക