1. അനാഡമ്പര

    1. വി.
    2. ആഡമ്പരമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക