1. അനാഢ്യലിംഗം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ശിവലിംഗം, സ്വസ്തികലിംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക