1. അനാതപം

  1. നാ.
  2. തണുപ്പ്, തണൽ
 2. അനുതാപം

  1. നാ.
  2. പശ്ചാത്താപം
  3. ചൂട്
  4. സഹതാപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക