1. അനാതുര

    1. വി.
    2. ദുഃഖമില്ലാത്ത, രോഗമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക