1. അനാത്മ

  1. വി.
  2. ആത്മാവില്ലാത്ത, ആത്മാവിനെ സം ബന്ധിച്ചതല്ലാത്ത, ജഡരൂപമായ
 2. അനുത്തമ

  1. വി.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. അതിശ്രഷ്ഠൻ
 3. അന്തിമ

  1. വി.
  2. വളരെ അടുത്ത
  3. അവസാനത്തേ
  1. നാ.
  2. അന്തിമവർഗക്കാരൻ, ചണ്ഡാലൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക