1. അനാത്മജ്ഞ

    1. വി.
    2. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്ത, തന്നത്താനറിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക