1. അനാത്മവാൻ

    1. നാ.
    2. ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക