1. അനാത്മീയ

    1. വി.
    2. ഭൗതികമായ
    3. തന്റേതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക