1. അനാദിത

    1. നാ.
    2. ആദിയില്ലാത്ത സ്ഥിതി
  2. അനതീത

    1. വി.
    2. അതീതമല്ലാത്ത, കഴിഞ്ഞുപോയതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക