1. അനാദിവിദ്യ

    1. നാ.
    2. മായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക