1. അനാദ്യന്ത

    1. വി.
    2. ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക