1. അനാദ്യവിദ്യ

    1. നാ.
    2. മായ, അനാദിവിദ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക