1. അനാധൃഷ്യ

    1. വി.
    2. കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക