1. അനാധൃഷ്യൻ

    1. നാ.
    2. കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ, കൗരവന്മാരിൽ ഒരുവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക