1. അനാപൂര്യ

    1. വി.
    2. ആപൂര്യമല്ലാത്ത, നിറയ്ക്കപ്പെടാനാകാത്ത, തൃപ്തിവരാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക