1. അനാപ്ത

  1. വി.
  2. ലഭിക്കാത്ത, കൊള്ളരുതാത്ത, അടുപ്പമുള്ളതല്ലാത്ത
 2. അൻപത്

  1. നാ.
  2. അഞ്ചുപത്തുകൂടിയത്, അമ്പത്
 3. അനുപദ

  1. വി.
  2. വാക്കിനുവാക്ക് എന്ന രീതിയിലുള്ള, പദാനുപദമായ
 4. അനുപദി

  1. നാ.
  2. അന്വേഷകൻ
 5. അനപേത

  1. വി.
  2. പോകാത്ത
  3. വിട്ടുകളയാത്ത, മാറ്റം വരുത്താത്ത
  4. ചേർന്ന
  5. വ്യതിചലിക്കാത്ത
 6. അനുപധി

  1. വി.
  2. നിർവ്യാജമായ
 7. അനുപേത

  1. വി.
  2. കൂടെയുള്ളതല്ലാത്ത
  3. ഉപനയം കഴിക്കാത്ത
 8. അനുപ്ത

  1. വി.
  2. വിതയ്ക്കപ്പെടാത്ത
 9. അനുപധ

  1. വി.
  2. ഉപധയില്ലാത്ത, ചതിയില്ലാത്ത
  3. ഉപധാക്ഷരമില്ലാത്ത
 10. അനാപ്തി

  1. നാ.
  2. അപ്രാപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക