1. അനാമൃണ

    1. വി.
    2. ഹിംസകന്മാരില്ലാത്ത, മുറിവേൽപ്പിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക