1. അനായുഷ്യ

    1. വി.
    2. ആയുസ്സില്ലാത്ത, ആയുസ്സിനെ കെടുക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക