1. അനാരംഭം

    1. നാ.
    2. ആരംഭിക്കാതിരിക്കൽ, തുടങ്ങാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക