1. അനാര്യജിഷ്ടം

    1. വി.
    2. സജ്ജനം അനുഷ്ഠിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക