1. അനാര്യതിക്തം

    1. നാ.
    2. കിരിയാത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക