1. അനാര്യൻ

    1. നാ.
    2. ആര്യനല്ലാത്തവൻ, നിന്ദ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക