1. അനാറ്റമി

    1. നാ.
    2. ശരീരഘടനയും, ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ സംവിധാനവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ, ശാരീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക