1. അനാലസ്യം

    1. നാ.
    2. ക്ഷീണമില്ലായ്മ, മടിയില്ലായ്മ, ചൊടി, ശുഷ്കാന്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക