1. അനാവിദ്ധ

    1. വി.
    2. തുളയ്ക്കപ്പെടാത്ത, മുറിപ്പെടുത്താത്ത
    3. കേടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക