1. അനാവേധ

    1. വി.
    2. തുളയ്ക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക