1. അനാശകായനം

    1. നാ.
    2. ഉപവാസവൃതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക