1. അനാശാസ്യ

    1. വി.
    2. ആഗ്രഹിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക