1. അനാശ്രമി

    1. നാ.
    2. ഗൃഹസ്ഥാദ്യാശ്രമങ്ങളില്ലാത്തവൻ, ആശ്രമധർമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക