1. അനാശ്രിത

    1. വി.
    2. ആശ്രയിക്കാത്ത, ആശ്രയിക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക