1. അനാസ

  1. വി.
  2. മൂക്കില്ലാത്ത, പതിഞ്ഞ മൂക്കുള്ള
 2. അനസ്സ്

  1. നാ.
  2. വണ്ടി
 3. അനാശ1

  1. വി.
  2. നാസമില്ലാത്ത
 4. അനസു

  1. വി.
  2. പ്രാണനില്ലാത്ത, ജീവനില്ലാത്ത
 5. അനാശ2

  1. വി.
  2. ആഗ്രഹമില്ലാത്ത
 6. അനീശ

  1. വി.
  2. നാധനില്ലാത്ത, പ്രഭുവായ
  3. നാഥനല്ലാത്ത
  4. അസ്വതന്ത്രനായ
 7. അനാശി

  1. വി.
  2. നാശമില്ലാത്ത
 8. അനാശു

  1. വി.
  2. വേഗമില്ലാത്ത, മന്ദഗതിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക