1. അനാസാദിത

    1. വി.
    2. പ്രാപിക്കാത്ത
    3. എതിരിടാത്ത
    4. സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക