1. അനാസ്തിക്യം

    1. നാ.
    2. ദൈവവിശ്വാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക