1. അനാസ്ഥ

    1. നാ.
    2. താത്പര്യക്കുറവ്, അശ്രദ്ധ, അനാദരം
  2. അനസ്ഥി

    1. നാ.
    2. അസ്ഥിയില്ലാത്ത അവയവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക