1. അനാസ്ഥാവാചി

    1. നാ.
    2. സർവനാമത്തിൻറെ ഒരു വിഭാഗം. ഉദാ: വല്ല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക