1. അനാസ്പദം

    1. നാ.
    2. ആസ്പദമല്ലാത്തത്, ആധാരമല്ലാത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക