1. അനാസ്രാവ

  1. വി.
  2. കേടില്ലാത്ത
  3. ക്ലേശരഹിതമായ
 2. ആനുശ്രവ, -ശ്രവിക

  1. വി.
  2. കേൾവിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ
  3. പാരമ്പര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള
  4. വേദത്തെആശ്രയിച്ചുള്ള ആനുഷംഗികപഠനം, (വിദ്യാ.) ഉൾപ്രരണയില്ലാതെയും പ്രബലനമില്ലാതെയും ഉള്ള പഠനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക