1. അനാസ്വാദ

    1. വി.
    2. രുചിയില്ലാത്ത, സ്വാദില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക