1. അനാഹത

  1. വി.
  2. ആഹനിക്കപ്പെടാത്ത, അകൃത്രിമമായ
 2. അനാഹൂത

  1. വി.
  2. വിളിക്കപ്പെടാത്ത
 3. അനീഹിത

  1. വി.
  2. കാംക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത, അപ്രിയമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക