1. അനാഹാരം

    1. നാ.
    2. ഭക്ഷണമില്ലായ്മ, ഉണ്ണാവ്രതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക