1. അനാർ

  1. നാ.
  2. മാതളം
  3. ഒരു സംജ്ഞാനാമം
 2. അണ്ണാർ

  1. നാ.
  2. ശത്രുക്കൾ, അണ്ടാർ
 3. അണ്ണാരക്കൊട്ടൻ, അണ്ണാ-, അണ്ണാറ-

  1. നാ.
  2. അണ്ണാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക