1. അനാർത്തവ1

    1. വി.
    2. അകാലത്തുള്ള, പാകമാകാത്ത
  2. അനാർത്തവ2

    1. നാ.
    2. ഋതുവാകാത്തവൾ, തീണ്ടാരി നിന്നവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക